• terms

  Uživatelské a obchodní podmínky

  SkyNet Group s.r.o., IČ 02541785, se sídlem Poděbradská 186/56, Hloubětín, 198 00 Praha 9 (tato společnost je dále v těchto Podmínkách také označována jako "Logoweb.cz" (s velkým počátečním písmenem), "Nás“ nebo „My" je vlastníkem a provozovatelem internetové stránky logoweb.cz (dále také jako „internetová stránka logoweb.cz“ s malým počátečním písmenem) a je také poskytovatelem služby, jež spočívá v ukládání informací poskytnutých uživatelem na uvedenou internetovou stránku. Logoweb.cz dále nabízí zprostředkování uzavření smlouvy mezi osobou, která poptává vytvoření loga a zhotovitelem. V souladu s ust. § 1751 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Logoweb.cz připojuje k nabídce na uzavření smlouvy tyto uživatelské obchodní podmínky (v tomto dokumentu také označovány zkráceně jako „Podmínky“) upravující jednak podmínky užívání internetové stránky logoweb.cz a jednak podmínky, za kterých (a) uživatel, jestliže vytvoří poptávku prostřednictvím internetové stránky logoweb.cz nebo (b) dodavatel, jestliže si vytvoří účet na internetové stránce logoweb.cz, uzavírá se SkyNet Group s.r.o. smlouvu o zprostředkování podle ust. § 2445 a násl. občanského zákoníku.

  Uživatel a dodavatel vyjadřuje souhlas s Podmínkami odsouhlasením těchto Podmínek tím, že je schválí kliknutím. Užití internetové stránky logoweb.cz a služeb, které nabízíme, je bez schválení Podmínek zakázáno. Uživatel přijímá návrh Logoweb.cz na uzavření smlouvy o zprostředkování v okamžiku, kdy nám kliknutím (elektronickou cestou) doručí poptávku vyplněnou na internetové stránce logoweb.cz. Designér přijímá návrh Logoweb.cz na uzavření smlouvy o zprostředkování tím, že si na internetové stránce logoweb.cz vytvoří účet.

  1. Obecná pravidla

   Účelem služby, kterou nabízíme na internetové stránce logoweb.cz, je zprostředkovat uzavření smlouvy mezi fyzickými nebo právnickými osobami, které poptávají vytvoření loga na jedné straně a zhotovitelem návrhu loga - designérem.

   Každý uživatel našich stránek může být v rámci tohoto dokumentu nazýván jako "uživatel" nebo "Vy". V případě, že uživatel vytvoří poptávku na vyhotovení loga, bude dále též označován jako "kupující". Poskytovatelé designu jsou v rámci tohoto dokumentu označováni jako "designéři“, "prodejci" nebo "dodavatelé.

   Internetové stránky logoweb.cz mohou užívat a smlouvu o zprostředkování mohou uzavřít jen osoby po dosažení věku 18 let.

   Designér si může zřídit bezplatně členský účet na internetové stránce logoweb.cz, tím se přihlásí k odběru poptávek vložených na této stránce kupujícími. Jak zde uvádíme, nestanovujeme žádný poplatek za vytvoření členského účtu designéra ani za vložení poptávky kupujícím.

   Kupující však bude povinen zaplatit designérovi za zhotovení a poskytnutí vybraného návrhu způsobem dále v těchto obchodních podmínkách stanoveným a nést veškeré související Paypal poplatky a/nebo poplatky za užití kreditní karty, požadované třetími stranami pro dokončení transakce. My jako provozovatel těchto stránek máme právo na odměnu za zprostředkování možnosti uzavřít smlouvu (provizi) ve výši 15% z prodejní ceny návrhu bez DPH.

   Užíváním těchto stránek berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Logoweb.cz je pouze zprostředkovatelem a poskytovatele služby, jež spočívá v ukládání informací poskytnutých uživatelem nebo dodavatelem na internetové stránky logoweb.cz. Logoweb.cz neodpovídá za obsah uložený uživateli nad rámec odpovědnosti stanovené v § 5 zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Logoweb.cz v tomto smyslu předem nezkoumá a neprověřuje žádný obsah uložený nebo poskytnutý uživateli nebo dodavateli a neposkytuje žádnou záruku a nenese odpovědnost za řádnost, úplnost či jakost takového obsahu včetně loga, návrhů, vět, textů, ochranných známek nebo jakýchkoliv částí takového obsahu.

   Veškerý obsah poskytovaný prostřednictvím této stránky je poskytován "jak stojí a leží," není-li mezi kupujícím a dodavatelem výslovně písemně sjednáno jinak. Uživatel nese výhradní odpovědnost za provedení kontroly a ověřování veškerých nároků, pokud jde o původní povahu jakéhokoliv loga nebo jiného výrobku nebo služby, které si koupí přes internetovou stránku logoweb.cz. Také v postavení zprostředkovatele nenese Logoweb.cz jakoukoliv odpovědnost za prodaný obsah a řádné splnění smlouvy dodavatelem či designérem.

   Ačkoliv Logoweb.cz nemá povinnost jakkoliv sledovat, upravovat nebo revidovat obsah vložený uživateli nebo dodavateli, má přesto právo, nikoli však povinnost, na základě svého výhradního uvážení, odmítnout, změnit, odstranit nebo přesunout jakýkoliv obsah, pokud považuje za nutné a/nebo vhodné tak učinit. Logoweb.cz může, avšak nemusí, poskytovat on-line moderátory (působící jako asistenti systémových operátorů), kteří jsou v souladu s výše uvedeným oprávněni odstranit jakékoliv položky obsahu zčásti nebo v plném rozsahu. Obecně platí, že se tato odstranění provádíme bez komentáře.

   Logoweb.cz si rovněž vyhrazuje právo zapojit se do "systému řešení designerských sporů", kdy sami uživatelé mohou označovat nevhodný obsah pro přezkoumání nebo odstraňování. Všichni uživatelé a dodavatelé souhlasí s tím, že můžeme tento systém použít jako neformální způsob, jak umožnit uživatelům, aby se zapojili do prevence či postihu nežádoucího chování uživatelů porušujících tyto Podmínky.

   1. Prodej obsahu

    Pokud na tuto stránku, ať již jako uživatel nebo designér, umístíte jakýkoliv obsah pro potenciální prodej či jako zadávací podklad, souhlasíte s tím, že poskytujete pravdivé, přesné a úplné informace, a nevydáváte ani falešně nereprezentujete váš vztah s jakoukoli další osobou nebo subjektem. Jste výhradně odpovědní za veškerý obsah, který jste se rozhodli poskytnout nebo jinak zpřístupnit prostřednictvím Logoweb.cz. Také zaručujete, že máte veškerá potřebná práva k takovému obsahu bez omezení a včetně všech práv nezbytných pro vás a možnost prodeje tohoto obsahu na našich stránkách. Stejně tak zaručujete, že nezasáhnete do práv třetích osob.

    Logoweb.cz není příslušný a výslovně prohlašuje, že nebude řešit spory vzniklé mezi uživatelem a designérem. Logoweb.cz neodpovídá za splnění smlouvy uzavřené mezi uživatelem a designérem.

    Každý designér, který vytvořil pro uživatele vybraný návrh, má za povinnost uzavřít s uživatelem takovou smlouvu, kterou na něj převede veškerá práva k výhradnímu užití loga ve všech zemích světa a na celou dobu autorskoprávní ochrany a všemi způsoby šíření a užití. Designér si může ponechat jen ta osobnostní autorská práva, která jsou podle kogentních ustanovení právních předpisů nepřevoditelná, tyto designérovi zůstávající a ten má v takovém případě povinnost výslovně je ve smlouvě vyjmenovat, aby si uživatel mohl udělat přesný a úplný přehled o rozsahu práv, které zůstávají designérovi. Designér však musí vždy výslovně poskytnout uživateli právo, aby mohl uživatel sám kdykoliv v budoucnu logo upravit.

    Jako uživatelé těchto stránek jste zodpovědní za dodržování místních platných zákonů, přičemž mějte na paměti, že přístup k obsahu těchto stránek nemusí být legální pro určité osoby nebo v určitých zemích.

    Uživatel je povinen zaplatit designérovi cenu za vybraný návrh způsobem stanoveným v těchto Podmínkách a zaplatit provizi náležející Logoweb.cz za zprostředkování. Zhotovitelům nevybraných návrhů cena nenáleží, nenáleží jim ani odměna ani jakákoliv úhrada nákladů za účast v soutěži.

    Uživatel i designér jsou povinni mezi nimi uzavřenou smlouvu splnit řádně a včas.

    Kupující tím, že odešle poptávku na internetové stránce logoweb.cz, vyhlašuje soutěž o nejlepší návrh loga dle svého zadání. I po úhradě platby je kupující oprávněn soutěž odvolat, bude mu však vrácena jeho platba jen v části odpovídající ceně za návrh loga (po odečtení poplatku za platební transakci); zaplacená provize za zprostředkování však v takovém případě náleží Logoweb.cz. Kupující je povinen nejpozději před uveřejněním poptávky zaplatit některým z platebních způsobů, které na internetové stránce www.logoweb.cz umožňuje Logoweb.cz, cenu za návrh loga ve výši 100% (slovy: stoprocent) a provizi za zprostředkování. Jestliže tak neučiní, je Logoweb.cz oprávněn poptávku neuveřejnit nebo kdykoliv smazat. Další právní nároky tím nejsou dotčeny.

    Designéři mají možnost předkládat své návrhy přihláškou do soutěže, kterou učiní vyplněním formuláře na internetové stránce logoweb.cz, k němuž připojí návrh loga. Odesláním formuláře se přihlašují do soutěže. Odeslaná přihláška je neodvolatelná.

    Kupující je povinen vybrat vítězný návrh a oznámit to na internetové stránce logoweb.cz do 7 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů do soutěže.

    Poté, co kupující vybere vítězný návrh tím, že to oznámí na internetové stránce logoweb.cz, vyplatí Logoweb.cz cenu za vítězný návrh designérovi, který vítězný návrh do soutěže přihlásil, a to tak, že mu cenu vyplatí z kupujícím složené ceny (po odečtení poplatku za platební transakci ve výši 4%). Provize ve výši 15% z výše ceny bez DPH náleží Logoweb.cz za zprostředkování soutěže (viz níže). Tomu odpovídající částka bude zaslána na účet designéra / prodávajícího do sedmi pracovních dnů poté, co kupující oznámí Logoweb.cz, že došlo k dodání všech součástí loga kupujícímu a že došlo k uzavření smlouvy mezi designérem/prodávajícím a uživatelem/kupujícím, popřípadě poté, co nám tyto skutečnosti prokáže designér/prodávající. Proto by měl kupující zvolit konečného vítěze, pouze pokud je zcela spokojen s finálním designem. Designéři / prodejci mají povinnost poskytnout všechny dohodnuté výstupy tak rychle, jak je to jen možné (nejpozději do jednoho týdne od vyhlášení vítěze), a vždy před tím, než dostanou zaplaceno.

    Dodavatel/designér nás souhlasem s těmito Podmínkami výslovně zmocňuje k tomu, abychom na uvedenou odměnu dodavatele vystavili jménem dodavatele na jeho účet fakturu/daňový doklad, a to v souladu s § 28, odst. 5 zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.

    Jestliže nedojde ke splnění některé ze shora uvedených podmínek výplaty ceny designérovi/prodávajícímu do 1 měsíce ode dne, kdy kupující oznámil výběr vítězného návrhu na internetové stránce logoweb.cz, vrátí Logoweb.cz zaplacenou cenu kupujícímu (po odečtení poplatku za platební transakci) na bankovní účet, který nám kupující oznámí. Provize za zprostředkování i v takovém případě náleží Logoweb.cz .

    V případě, že kupující řádně zruší soutěž pro tu skutečnost, že si nevybral žádný z dodaných návrhů, vrátí mu Logoweb.cz celou cenu (po odečtení poplatku za platební transakci); provize i v tomto případě náleží Logoweb.cz

    V případě, že kupujícímu bude poskytnut minimální počet požadovaných vzorů log, a kupující nevybere konečného vítěze a neschválí uvolnění ceny (opravňující nás k uvolnění finančních prostředků z vázaného účtu pro vítězného designéra) do 7 dnů, Logoweb.cz uvolní finanční prostředky pro vítězného designéra či jinak vybere finálního výherce a schválí uvolnění finančních prostředků pro tohoto vítěze dle těchto Podmínek a zadání soutěže. Jak je zde uvedeno, v takovém případě budeme oprávněni k uvolnění finančních prostředků pro vítězného designéra, pokud sám kupující neprovede uvolnění těchto finančních prostředků.

   2. Daně

    Všichni designéři / prodejci jsou výhradně zodpovědní za splnění své vlastní daňové povinnosti. Designéři a prodejci jsou nezávislými dodavateli a nejsou zaměstnanci provozovatele internetové stránky logoweb.cz, společnosti SkyNet Group s.r.o.

  2. Specifická pravidla prodeje

   1. Logo

    Designér / prodejce se zavazuje poskytnout kupujícímu vektorový soubor ve formátu EPS stejně jako. JPG vítězného loga. Designéři / dodavatel souhlasí s tím, že na vyžádání poskytne tyto další varianty: bílé pozadí, barevné pozadí, černobílý formát a plné barvy. Další požadované formáty mohou obsahovat AI. a PNG. Všechny výstupy zde uvedené, jsou definovány jako ("logo"). Žádosti o tyto variace musí být podány během 2 týdnů od výběru vítěze.

   2. Záruka

    Designér prohlašuje, že kromě materiálů poskytnutých mu od kupujícího je návrh loga (dále také jako „logo“) zcela originální dílo, které nebylo kopírováno vcelku ani po částech ze stávajícího nebo připravovaného loga ani z jiných děl a ani nebyl jinak porušen jakýkoli zákon o ochraně duševního vlastnictví nebo jakékoliv jiné právo patřící třetí osobě. Designér prohlašuje, že je jediným autorem nebo vlastníkem loga, a že logo neporušuje žádné patenty, ochranné známky, služby nebo autorská práva jiné osoby, formy, ani jiného subjektu.

   3. Převod vlastnictví

    Designér / prodejce prodejem loga nenávratně poskytne všechna práva, vlastnictví, duševní vlastnictví, nároky a právní titul loga na kupujícího. Designér nebude používat návrh loga v jakémkoliv z dalších nebo odvozených děl (s výjimkou zobrazení jako příklad práce designéra pro účely portfolia, s výjimkou, jak je uvedeno v tomto dokumentu) ani nepodá nabídku dalšího prodeje loga pro někoho jiného, zatímco kupující získá jediné a výhradní vlastnictví loga prostřednictvím nákupu. Pokud soutěž byla označena jako "Privátní" (modernizovaná funkcionalita, kde se pouze registrovaní designéři mohou zúčastnit nebo se podílet na soutěži log), musí designér/ dodavatel usilovat buď o písemné, nebo e-mailové povolení od klienta, aby zobrazoval vítězné logo v portfoliu designéra.

  3. Další pravidla

   Vyhrazujeme si, ale nemáme povinnost, dle našeho vlastního uvážení, okamžitě zastavit každý projekt nebo transakci, vyloučit nebo omezit přístup na stránky a k našim službám, nebo přijmout jakákoli jiná opatření v případě technických problémů, problematického materiálu, nepřesných seznamů projektů, nevhodně uspořádaných projektů, nepřesností, nezákonných projektů nebo obsahu, postupů a opatření, jinak zakázaných podle našich zásad a pravidel, nebo z jakéhokoli jiného důvodu.

   Nejsme odpovědni za žádné uživatelsky předložené podklady na tyto stránky nebo jakékoliv názory, doporučení nebo rady vyjádřené zde uživateli. Výslovně se zříkáme jakékoli odpovědnosti v souvislosti s jakýmkoliv obsahem předloženým uživateli.

  4. Poplatky a výnosy

   Logoweb.cz náleží provize za zprostředkování příležitosti uzavřít smlouvu ve výši 15% z výše ceny bez DPH, kterou kupující nabídne (vyhlásí) za návrh loga (viz výše). Tato provize náleží Logoweb.cz i ve všech případech, kdy kupující soutěž zrušil.

  1. Všeobecná pravidla obsahu

   1. Váš obsah, anebo prováděné aktivity na našich webových stránkách:

    • Nesmí porušovat zákon v jakékoli jurisdikci.
    • Nesmí být zavádějící nebo porušují zákony na ochranu spotřebitelů.
    • Nesmí být škodlivý, ohrožující, hanlivý, pomlouvačný, netolerantní, zkreslený, nebo, podle našeho uvážení, problematický nebo nesprávný.
    • Nesmíte porušit žádnou písemnou dohodu, která vám zakazuje odeslání obsahu na těchto stránkách.
    • Nesmíte použít cizího účtu bez oprávnění.
    • Nesmíte používat neplatné nebo neoprávněné způsoby platby.
    • Nesmíte se vydávat za jiného uživatele nebo se podílet na projektech pod falešným jménem. Nesmíte porušovat práva duševního vlastnictví tím, že posíláte obsah těchto stránek, provádíte duplikování obsahu nebo se dopouštíte nabízení k prodeji takového obsahu.
    • Nesmíte posílat nebo přenášet jakýkoliv obsah, který je škodlivý pro počítačový software, hardware nebo telekomunikační zařízení.
    • Nesmíte se registrovat pod falešným jménem, nebo použít neplatné nebo neoprávněné e-mailové nebo fyzické adresy.
   2. Souhlasíte s tím, že nepoškodíte Logoweb.cz a odškodníte Logoweb.cz za jakékoliv ztráty, škody, náklady a poplatky za přiměřené právní zastoupení, pokud jde o jakékoli skutečné nebo hrozící soudní spory vyplývající z porušení nebo údajného porušení jakéhokoliv takového práva, regulace nebo zákona, včetně autorských práv a ochranných známek.

   3. Pokud jste vítězným tvůrcem, pokud kupující podstatně nezměnil rozsah nebo popis projektu poté, co jste byl vybrán jako vítězný tvůrce, pokud nebyla provedena jasná typografická chyba, nebo pokud byste nebyl schopen komunikovat s kupujícím, nesmíte jako designér/ prodejce opomenout dodat kupujícímu nic z konečných výstupů požadovaných kupujícím. A dále:

    • Nesmíte manipulovat s cenou jakéhokoli projektu, nebo postupovat v rozporu s výpisy projektů jiných uživatelů.
    • Nesmíte obejít nebo manipulovat s naší poplatkovou strukturou, fakturačním procesem, nebo poplatky dlužnými nám, nebo podvádět naše systémy, a to v žádném případě.
    • Nemůžete zakládat nepravdivé, nepřesné, zavádějící, pomlouvačné nebo urážlivé obsahy (včetně osobních údajů).
    • Nesmíte podnikat žádné kroky, které by mohly ohrozit zpětné vazby nebo hodnocení systémů (např. zobrazení, import nebo export informací zpětné vazby od našich stránek nebo použití pro účely nesouvisející s našimi obchodními aktivitami).
    • Nesmíte převést svůj účet a ID uživatele na jinou osobu bez našeho předchozího písemného souhlasu.
    • Nesmíte distribuovat nebo posílat spam, řetězové dopisy nebo pyramidové hry.
    • Nesmíte propagovat konkurenční stránky nebo služby v jakékoli formě.
    • Nemůžete zvolit uživatelské jméno, které obsahuje e-mailovou nebo webovou adresu.
    • Nesmíte distribuovat viry nebo jakékoli jiné technologie, které mohou poškodit naše zájmy nebo majetek nebo zájmy nebo majetek našich uživatelů.
    • Nesmíte kopírovat, modifikovat, nebo šířit obsah z těchto stránek a / nebo předmět našich autorských práv a ochranných známek.
    • Nesmíte získávat nebo jinak sbírat informace o uživatelích, včetně e-mailových adres bez jejich písemného souhlasu.
   4. Tím, že s námi sdílíte svůj obsah, prohlašujete a zaručujete, že máte právo udělit, neodvolatelnou, nevýhradní, celosvětovou licenci používat, kopírovat, zobrazovat a distribuovat obsah na prodej, dokud a pokud je obsah odstraněn z webu.

    Všechny záznamy designu, včetně vítězných / prodaných záznamů zůstanou zveřejněny na internetových stránkách v našem komunitním portfoliu, takže mohou být veřejně vidět. Všichni uživatelé, kteří mohou mít právní zájem na takových návrzích, nám poskytují trvalou, nepřenosnou, bezplatnou licenci k publikování těchto položek na našich stránkách.

   5. Naše stránka obsahuje antirobotická záhlaví. Většina informací na webu je aktualizována v reálném čase a je vlastní nám, našim uživatelům nebo třetím stranám. Souhlasíte s tím, že se nebudete dopouštět používání aplikací typu robot (spider, scraper) nebo jiné automatické prostředky pro přístup k webu za jakýmkoliv účelem bez výslovného písemného svolení. Dále souhlasíte s tím, že nebudete : (a) přijímat jakékoli opatření, které může (podle našeho uvážení) způsobit nepřiměřeně velké zatížení pro naši technickou infrastrukturu, (b) kopírovat, reprodukovat, upravovat, vytvářet odvozená díla, distribuovat nebo veřejně zobrazovat žádný obsah (jiný než obsah, který jste předložili nám) z těchto stránek bez našeho předchozího výslovného písemného souhlasu a příslušné třetí strany, podle potřeby, (c) rušit nebo se pokoušet narušovat řádné fungování stránek nebo jakékoli činnosti prováděné na těchto stránkách, nebo (d) obcházet všechna opatření, která můžeme používat k omezení nebo zamezení přístupu k webu. Bez ohledu na výše uvedené, můžeme poskytnout provozovatelům veřejných vyhledávačů svolení použít roboty (spidery) ke kopírování materiálů z těchto stránek za jediným účelem, a to pouze pokud je to nezbytné pro vytvoření veřejně dostupných prohledávacích indexů materiálů, ale ne do mezipaměti nebo archivů těchto materiálů.

   6. Můžeme nahlásit podvodné jednání k vymáhání práva, a budeme spolupracovat s policií, aby zajistila, zda je porušován zákon a vyvodila zákonné důsledky v případě, že zákon byl porušen.

   7. S výhradou a podmínkou dodržování této dohody (podmínek) vám poskytujeme omezenou licenci k přístupu a používání těchto stránek za účelem nabídky, nákupu a prodeje služeb, které nabízí designéři.

    Vy nemůžete a nesmíte prodávat, reprodukovat, distribuovat, upravovat, zobrazovat, veřejně předvádět, vytvářet díla odvozená, přeposílat nebo jinak používat libovolný obsah, nalezený na našich stránkách, v žádném případě a to pro jakýkoliv veřejný či komerční účel bez našeho předchozího písemného souhlasu, nebo souhlasu držitele práv k duševnímu vlastnictví zveřejněnému na těchto stránkách, zejména designérů, včetně všech návrhů

    Pokud k tomu nejste jinak v souladu s právem oprávněni, nemůžete a nesmíte používat jakýkoliv náš obsah na internetové adrese na jakémkoli jiném místě v síťovém počítačovém prostředí nebo na jakémkoli médiu, za jakýmkoliv účelem kromě vašeho vlastního interního prohlížení. Souhlasíte, že se nebudete pokoušet rušit provozování jakékoliv části těchto stránek, pokud to není výslovně povoleno zákonem.

    Stránky nebo jakákoliv jejich část nesmí být reprodukovány, duplikovány, kopírovány, prodávány nebo jinak využívány pro jakékoliv obchodní účely, pokud tak není výslovně písemně námi povoleno.

  2. Omezení odpovědnosti

   V souladu s ustanovením § 2898 občanského zákoníku ve všech případech, kdy zákon umožňuje vyloučit odpovědnost za škodu, bude odpovědnost za škodu a obdobně i odpovědnost za nemajetkovou újmu, za kterou by odpovídal Logoweb.cz, vyloučena.

  3. Odškodnění

   Souhlasíte s tím, že uchráníte a případně odškodníte, naši společnost, dceřiné společnosti, pobočky, úředníky a zaměstnance, před nároky z jakéhokoli oprávněného nároku nebo požadavku, včetně poplatků a nákladů na právní zastoupení, vznesenými jakoukoli třetí stranou v důsledku nebo vyplývajícími z vašeho používání nástroje a služby, které poskytujeme, z jakýchkoliv porušení z vaší strany této dohody, nebo jakéhokoli porušení vámi nebo kýmkoliv vámi zaměstnaným nebo smluvně vámi vázaným jakéhokoli duševního vlastnictví nebo jiného práva jakékoliv fyzické nebo právnické osoby, jako jsou práva publicity a soukromí.

   Zavazujete se bránit, zajistit a odškodnit Logoweb.cz, jeho představitele, ředitele, zaměstnance a agenty, od a proti veškeré ztrátě, nákladům, výdajům, škodám nebo jiným závazkům (včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení) vzniklým nám, a proti jakékoliv ceně, odpovědnosti, ztrátě, poškození, důvodu žaloby, nároku, soudnímu řízení, požadavku nebo žalobě pro neplatnost podaným třetí osobou proti nám : (a) v souvislosti s vaším používáním služeb nebo použití této služby pomocí účtu, včetně všech platebních závazků vzniklých v souvislosti s používáním služeb, nebo (b) vyplývajícím z : (1) vašeho používání těchto stránek (2) vašeho rozhodnutí poskytnout kreditní informace prostřednictvím těchto stránek, včetně osobních finančních informací, (3) vašeho rozhodnutí odeslat účtování a přijímat nabídky od jiných uživatelů, (4) jakéhokoliv porušení smlouvy nebo jiné pohledávky stran, se kterými provádíte činnosti prostřednictvím těchto stránek, (5) vašeho porušení jakéhokoli ustanovení této dohody, (6) jakékoli odpovědnosti vyplývající ze zdanění plateb nebo jakékoli jejich části, (7) jakékoliv nedbalosti nebo úmyslného pochybení libovolným uživatelem, (8) jakéhokoli vašeho jednání nebo opomenutí s ohledem na placení poplatků, (9) vašeho sporu nebo neschopnosti platit faktury nebo jiné platby, a / nebo (10) vašich závazků vůči jiným uživatelům. Tato obrana a odškodnění přetrvá tuto dohodu a vaše používání těchto stránek. Ostatní případy vaší odpovědnosti vyplývající z právních předpisů nejsou výslovným výčtem shora uvedeného dotčeny.

  4. Modifikace a přerušení služby

   Vyhrazujeme si právo a jsme oprávněni změnit nebo přerušit poskytování služeb, jakožto i provoz našich webových stránek, a to S nebo BEZ předchozího upozornění. Neneseme vůči vám ani žádné třetí straně odpovědnost, pokud bychom uplatnili své právo změnit nebo ukončit některé nebo všechny služby, které poskytujeme. Berete na vědomí a souhlasíte, že nezaručujeme kontinuální, nepřerušovaný nebo bezpečný přístup k našim webovým stránkám a že provoz na našich webových stránkách může být rušen nebo nepříznivě ovlivněn řadou faktorů a okolností mimo naši kontrolu. Stejně tak máme kdykoliv právo dočasně omezit dostupnost internetové stránky logoweb.cz z jakéhokoliv důvodu, zejména z důvodu údržby či z jiných provozních důvodů.

  5. Stránky třetích stran

   Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné stránky na internetu, které jsou vlastněny a provozovány prostřednictvím on-line obchodníků a dalších třetích stran. Berete na vědomí, že nejsme zodpovědní za dostupnost nebo obsah umístěný nebo zobrazovaný prostřednictvím libovolného webu třetí strany. Pokud máte nějaké obavy, pokud jde o takové odkazy nebo obsah umístěný na těchto stránkách, měli byste kontaktovat administrátora webu nebo webmastera na těchto stránkách třetích stran. Vaše používání těchto stránek třetích stran se řídí podmínkami používání a zásad ochrany osobních údajů každé takové stránky, a my za ně nejsme odpovědní. Doporučujeme vám přečíst si uvedené zásady ochrany osobních údajů webů třetích stran.

  6. Prohlášení k přesnosti informací

   Specifikace produktu a další informace byly buď poskytnuty ze strany prodejců, nebo shromažďovány z veřejně dostupných zdrojů. I když jsme vynaložili veškeré úsilí, abychom zajistili, zda informace na těchto webových stránkách budou přesné, nemůžeme učinit žádné záruky, pokud jde o přesnost nebo spolehlivost jakýchkoli informací poskytovaných na těchto stránkách. Nejsme zodpovědní za služby nebo produkty nabízené nebo prodávané prostřednictvím našich služeb.

   Neposkytujeme žádné záruky ani prohlášení ručení s ohledem na jakýkoli produkt poskytnutý nebo nabízený kterýmkoliv dodavatelem, a vy berete na vědomí, že spoléhání na prohlášení a záruky poskytnuté kterýmkoliv dodavatelem musí být na vaše vlastní nebezpečí.

  7. Právní režim

   Naše webové stránky jsou provozovány společností SkyNet Group s.r.o. z České republiky a v České republice. Jako takoví podléháme zákonům ČR, a českým právem se řídí i tyto Podmínky a veškeré právní vztahy z nich vzniklé, českým právem se řídí i smlouva o zprostředkování. Upozorňujeme vás, že pokud by designér nebo uživatel sídlili a/nebo hodlali použít návrh (logo) v jiné zemi, může se smlouva mezi designérem a uživatelem řídit právem některé z jiných zemí; v takovém případě jsou designér a uživatel ve smlouvě, kterou mezi sebou uzavírají povinni výslovně uvést, jakým právem se smlouva řídí.

   My nečiníme prohlášení, že naše webové stránky nebo jiné služby jsou vhodné, legální nebo k dispozici pro použití v jiných lokalitách. Proto, pokud se rozhodnete pro přístup na naše stránky, souhlasíte s tím, aby to bylo podmíněno platnými zákony ČR.

   Výslovně se sjednává příslušnost soudů v České republice pro řešení jakýchkoliv sporů z těchto Podmínek, má-li být stranou takového sporu společnost SkyNet Group s.r.o.

  8. Shoda s právními normami

   Uživatel přebírá veškerou znalost platného práva, včetně právních předpisů o ochraně autorských práv a ochranných známek, a je odpovědný za dodržování těchto zákonů. Uživatel nesmí používat naše nástroje a služby jakýmkoli způsobem, který porušuje platné národní nebo mezinárodní právo.

   Každý uživatel se dále zavazuje, že nebude přenášet jakýkoli materiál, který podněcuje chování, které by mohlo představovat trestný čin, dát vznik občanskoprávní odpovědnosti nebo jinak porušovat jakékoliv platné místní, státní, národní nebo mezinárodní zákony nebo nařízení.

  9. Copyright a informace o ochranných známkách

   Veškerý obsah nebo data vyjma návrhů jednotlivých designérů dostupná na tomto webu včetně designu stránek, textu, grafiky, rozhraní a jejich výběru a uspořádání je majetkem Logoweb.cz, a všechna práva jsou vyhrazena. Jakékoliv použití materiálů na internetové stránce, včetně rozmnožování za jiným účelem, než je uvedeno výše, modifikace, distribuce, nebo replikace, jakákoliv forma extrakce dat nebo sběr dat, nebo jiné obchodní využití jakéhokoliv druhu, bez předchozího písemného souhlasu Logoweb.cz je přísně zakázáno. Uživatelé souhlasí s tím, že nebudou používat žádný robot (spider) nebo jiné automatické zařízení, nebo manuální proces pro monitorování nebo kopírování našich webových stránek nebo obsahu v nich obsaženého bez předchozího písemného souhlasu pověřeného zástupce Logoweb.cz.

   Název Logoweb.cz nesmí být použity v souvislosti s jakýmkoli výrobkem nebo službou, která není poskytována námi, ale i jakýmkoliv jiným způsobem bez našeho předchozího písemného souhlasu.

  10. Oznámení o deklarovaném porušení autorských práv

   Pro oznámení o porušení práv ve smyslu § 5 zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Logoweb.cz sdělujeme tyto kontaktní údaje:

   Poštou: Skynet Group s.r.o.
   Poděbradská 56/186
   Praha 9
   190 00
   E-mailem info@logoweb.cz

  11. Ostatní podmínky

   Pokud se jakékoli ustanovení těchto podmínek smlouvy o užívání stane nezákonné, neplatné nebo nevynutitelné z jakéhokoliv důvodu, ostatní ustanovení (a jakákoli částečně vymahatelná ustanovení) nebudou dotčena a zůstávají platná a vymahatelná v maximální možné míře.

   Souhlasíte s tím, že veškeré pohledávky a závazky Logoweb.cz z těchto Podmínek a ze smlouvy o zprostředkování může převést nebo postoupit na třetí osobu, a to převodem celé smlouvy, na třetí osobu. Logoweb.cz může převést i tuto smlouvu na třetí osobu.

   Souhlasíte s tím, že přijetím těchto podmínek smlouvy o užívání je vaším souhlasem s užitím vašich osobních údajů a dalšími postupy popsanými v našem prohlášení o ochraně soukromí.

   Podmínky služby a jakýkoli zápis nebo následné používání těchto stránek nebudou vykládány jako by dávaly základ pro jakékoli vytváření zastoupení, povolení, partnerství nebo joint venture mezi vámi a Logoweb.cz. Uživatelé sami jednají nezávisle na Logoweb.cz a odpovídají za to, že mají veškerá k tomu potřebná a právními předpisy vyžadovaná oprávnění. Logoweb.cz toto nekontroluje.

   Tyto Podmínky můžeme změnit nebo upravit kdykoliv a bez předchozího upozornění. V případě, že nesouhlasíte s jakoukoliv změnou (úpravou) těchto Podmínek včetně smlouvy o zprostředkování, vaší jedinou možností je, abyste upustili od používání této stránky a nástrojů a služeb, které poskytujeme. Při dalším využití některého z našich nástrojů nebo služeb, nebo internetové stránky logoweb.cz následujícím po jakékoli úpravě nebo změně těchto Podmínek a služeb, se výslovné vyjadřujete, že souhlasíte s tím, že budete vázáni každou ze změněných (upravených) podmínek zveřejněných na našich stránkách v jejich změněné nebo upravené podobě.